Privacyverklaring

Privacyverklaring Douwes De Jonge Advocaten
Douwes De Jonge Advocaten, gevestigd te (7311 SZ) Apeldoorn aan de Prins Willem Alexanderlaan 400, KvK-nummer 08188850, verwerkt persoonsgegevens als verantwoordelijke. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door en in opdracht van Douwes De Jonge Advocaten. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact met ons opnemen via info@douwesdejonge.nl

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken, worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder opgesomde rechtsgronden. De persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt of die wij uit (openbare) registers (zoals het handelsregister of het kadaster) hebben verkregen, worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te delen met een derde. Bij persoonsgegevens die wij verwerken kunt u denken aan NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, maar bijvoorbeeld ook aan IP-adressen. Persoonsgegevens zijn gegevens die (in)direct te herleiden zijn naar een persoon en waarmee die persoon geïdentificeerd kan worden.

Verwerkingsdoeleinden
Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van de uitvoering van overeenkomsten die wij (zijn) aangegaan;
  • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Voor de behandeling van sollicitaties;
  • Voor het genereren van statistieken met betrekking tot het gebruik van onze website www.douwesdejonge.nl en/of om deze website te analyseren en/of te verbeteren;

Verwerkingsrechtsgronden
De verwerking van uw gegevens baseren wij op de volgende rechtsgronden:

  • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • Gerechtvaardigd belang;

Bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging
Nu wij het belangrijk vinden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan hebben wij uiteraard maatregelen genomen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Het gaat dan om maatregelen in technische en organisatorische zin.

Leveranciers (verwerkers)
Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren maken wij gebruik van een klein aantal leveranciers dat voor ons persoonsgegevens verwerkt (verwerkers), bijvoorbeeld onze ICT-leverancier die zorgt draagt voor onze digitale werkomgeving en het bedrijf dat onze website in beheer heeft. Wij hebben met de leveranciers die voor ons persoonsgegevens verwerken verwerkersovereenkomsten gesloten waarin is geregeld dat uw gegevens beschermd en beveiligd worden. Deze overeenkomsten voldoen aan de eisen van de AVG.

Cookies op onze website
Wij gebruiken “cookies” om onze website www.douwesdejonge.nl zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Met behulp van onder andere Google Analytics, kan het gebruik van de website door onze websitebouwer in onze opdracht worden geanalyseerd aan de hand van anonieme cookie-gegevens. U kunt deze cookies blokkeren door zelf de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Uw rechten
De AVG geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U heeft ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van het recht op data-portabiliteit (overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke).

Wilt u gebruik maken van één van deze mogelijkheden, dan kunt u dat via info@douwesdejonge.nl aan ons laten weten. Waar dat mogelijk is, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen omdat dit in strijd zou zijn met onze verplichtingen als advocaat, het in strijd zou zijn met de wet of wanneer het om andere bijzondere redenen niet mogelijk is, dan zullen wij u dit laten weten. Indien u een klacht heeft, kunt u zich in eerste plaats uiteraard tot ons wenden. Tevens heeft u altijd het recht om te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Douwes De Jonge Advocaten heeft het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op deze plek vindt u altijd de meest actuele versie van onze privacyverklaring.
(versie 2020-04-22)